ใบสมัครโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ (การประกวดดนตรีสตริง เพื่อเทิดทูนสถาบัน)
ใบสมัครโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ (การประกวดดนตรีสตริง เพื่อเทิดทูนสถาบัน)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกใบสมัครนำส่งได้ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฏาคม 2558 ที่ชั้น 4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


เปิดรับสมัครการประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการเยาวชนคนรักดนตรีเพื่อเทิดทูน  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ประจำปี  2557
เปิดรับสมัครการประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการเยาวชนคนรักดนตรีเพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2557

ระเบียบการรับสมัคร การประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการเยาวชนคนรักดนตรีเพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2557ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สายด่วนบริการ แผนที่ กฏหมาย ร้องทุกข์ออนไลน์

งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ