เรื่องรับสมัครเด็กอนุบาล  3  ขวบ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
เรื่องรับสมัครเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เปิดรับสมัครเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศ *รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ *รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ - ๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา


เปิดรับสมัครการประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการเยาวชนคนรักดนตรีเพื่อเทิดทูน  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ประจำปี  2557
เปิดรับสมัครการประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการเยาวชนคนรักดนตรีเพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2557

ระเบียบการรับสมัคร การประกวดวงดนตรีสตริง ตามโครงการเยาวชนคนรักดนตรีเพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2557ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สายด่วนบริการ แผนที่ กฏหมาย ร้องทุกข์ออนไลน์

งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ