เรื่อง   นายก อบต.บางรักพัฒนา (ดร.บัวทิพย์  สุขจั่น)  ขอชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาการหนีประชุมสภาฯ (1)
เรื่อง นายก อบต.บางรักพัฒนา (ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น) ขอชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาการหนีประชุมสภาฯ (1)

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ชอบด้วยกฎหมายนายกและสมาชิกสภาฯ ทีมบางรักพัฒนา จึงไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


โครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรัพัฒนา
โครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรัพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา (กองคลัง) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓


ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ สายด่วนบริการ แผนที่ กฏหมาย ร้องทุกข์ออนไลน์

งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ