ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.5/ว3376 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว3377 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ร  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว3375 โครงการปีกอบรมพัฒน าศักย ภาพข้าร าชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท ี่ได้รับบรรจุแต่งต ั้งเข้ารับ ราชการใหม่ ในเขตจังหวัดนนทบุรี  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว3365 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระตับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว592 การเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว608 แจ้งรายชื่อโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว3343 การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว3344 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว3342 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว602 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพ  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว48 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน นทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว3206 ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเส  [ 13 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว45 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน  [ 13 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว595 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning  [ 13 มิ.ย. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว3222 การคัดเลือกถนนสายรองสะอาด  [ 13 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 341
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560