ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.2/ว1078 การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว5247 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว5248 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว1073 สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชี  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว5224 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี พ.ศ.2562  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว1066 การดำเนินการจัดทำ บันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว1077 รายงานผลการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว5227 โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว5226 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว5225 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว5243 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว1070 ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว5215 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว1069 แจ้งคำสั่งมอบหมายภารกิจหน้ทีร่และความรับผิดชอบในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่งอในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว5216 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 372
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560