ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.3/ว4350 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว4351 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว4352 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว4349 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS ปีการศึกษา 2561  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว833 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราช  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
มอบหมายท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมการตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว842 1-ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกัน ควบคุมโรค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว842 2-ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกัน ควบคุมโรค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว847 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง เจา  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว848 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว843 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว849 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว4299 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว840 การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.2/ว97 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 358
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560