ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.3/ว6318 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว1304 ซํกซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว6311 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว6317 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินค  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว6319 การขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว1331 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว1332 กฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว1323 แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.1/ว1321 การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว1329 บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว1333 การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการร  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว1330 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.5/ว1334 การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรั  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
นบ0023.3/ว1323 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน  [ 13 ธ.ค. 2561 ]   
 
นบ0023.3/ว6275 หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของศึกษา  [ 13 ธ.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 393
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560