กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : ..................................
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.5/ว3376 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3377 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ร [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว3375 โครงการปีกอบรมพัฒน าศักย ภาพข้าร าชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท ี่ได้รับบรรจุแต่งต ั้งเข้ารับ ราชการใหม่ ในเขตจังหวัดนนทบุรี [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3365 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระตับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว592 การเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว608 แจ้งรายชื่อโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว3343 การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว3344 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3342 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว602 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว48 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน นทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3206 ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเส [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว45 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน  [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว595 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3222 การคัดเลือกถนนสายรองสะอาด  [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3330 การแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว3223 การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว46 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด  [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว3212 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
นบ0023.1/692 การเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี [ 11 มิ.ย. 2561 ]   
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7363-7380 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1734 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว1730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1729  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1732  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1731  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ครั้งที่ 4 สน.บถ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1704 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน สน.บถ. มท 0809.4/ว1601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-9475 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถ JCB (เปลี่ยนสายไฮโดรลิคซ์บูมสวิง [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล)โครงการฝึกศึกษา ส่งเสร [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บรพ. ๔๒o [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บรพ. ๔๒o [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดวัสดุ อุปกรณ์โครงการฝึกศึกษา ส่งเสริมการพัฒน [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกร่าง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนำ้ สายซอยบางกร่าง 63/5 หมู่ [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอยบางกร่าง 45 หมู่ที่ 6 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๘oo ถุง ถุงละ ๒o กิโล [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๙ นนทบุรี จำนว [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการป้องกันควบ [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (กองช่าง) โด [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ม.กฤษดานคร [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบา [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
อบต.บางคูรัด สุนัขและแมวเพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อน (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ร้านทำตู้ปลาเชื่อมเหล็กส่งกลิ่นเหม็น (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 1
อบต.บางกร่าง ข้อเสนอแนะ (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 7032  ตอบ 6
อบต.บางคูรัด รถจอดขวางหน้าซอยเข้าออก (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ท่อระบายน้ำตัน (12 มิ.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.ลำโพ ฝากดูแลและประสานงานเรื่องถนนทรุดจากการวางท่อรอดใต้ถนนหน้า รร สารสาสน์ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.ท่าอิฐ ตัดต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้าน (7 มิ.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำไมต้องปิดกระทึบกระจกทุกบานทุกด้านไม่ให้เห็นการเรียนการสอนขอ (6 มิ.ย. 2561)    อ่าน 61  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา สุนัขส่งเสียงรบกวนยามวิกาล (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา ร้านค้าขายของกีดขวางการจราจร (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ถนนตรงหมู่บ้านวิลล่า คุณาลัย เก็บเงินค่าผ่านทาง 10 บาท (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ไฟส่องสว่าง (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 89  ตอบ 3
อบต.ท่าอิฐ การจัดเก็บขยะในตำบล (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 161  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 3
อบต.บางคูรัด การจุดประทัดไล่นกในนาข้าวใกล้กำแพงหมู่บ้านสิริกานต์ The Grand Private (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 1
     
 
 
 
 
 
สุนัขส่งเสียงรบกวนยามวิกาล (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1  
ร้านค้าขายของกีดขวางการจราจร (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 พ.ค. 2561)    อ่าน 346  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560