กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : bangrakpattana2560@gmail.com
brp_2560@bangrakpattana.go.th
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.2/ว5802 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว5801 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5800 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคล [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว1208 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 50 [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว1207 โครงการฝึกอบรมหลักสูุตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 17 [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว1206 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 5 [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว113 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว1204 เชิญเข้ารับการอบรม ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO ACADEMY [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5743 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อยู่อาศัย [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว1200 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5725 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023. 3/ว1202 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเ [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5773 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนาน [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว5774 โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5750 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว5755 โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว1198 แจ้งรายชื่อข้าราชการครูฯเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูฯ โครงการเยียวยา งบ2562  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว1199 แจ้งรายชื่อข้าราชการครูฯเข้าร่วมดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานฯ งบปี2562  [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว5753 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียยจักรพรรดิมาลา ปี2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว5757 แจ้งผลประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น ระดับประเทศ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
 
 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
อบต.บางกร่าง ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสตรีตำบลบางกร่าง อายุ 18 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ ออกประชาคมขอตั้งเป็ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (สำนักงานป [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (สำนักงานปล [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (กองสวัสดิ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกา [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๓๔o นนทบุรี จำนวน ๗ ราย [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ\"กลับบ้านปลอดภัย\& [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกร่าง \"โครงการมือถือเก่าไป มือถือใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2\& [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.บางรักพัฒนา ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ วัดลำโพ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง ขอเชิญร่วมงาน เทศกาล เจ้าพระยา ณ นนท์ ภายใต้โครงการ มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บางกร่าง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
 
 
ทม.พิมลราช รถจอดบังทางเข้าออกเทศบาล (18 พ.ย. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 6
อบต.ท่าอิฐ มาร่วมสนุกกัน โปรโมชั่นเพียบ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด แจ้งเรื่อง สุนัขจรจัด (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 4
อบต.ลำโพ สอบถามเรื่องถังขยะ(แต่ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่) (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทม.พิมลราช การบุกรุกคลองคันแอน (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 1
ทม.พิมลราช พุ่มไม้บดบังทัศนวิสัยตรงข้าม ปตท.ใหม่ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่เก็บขยะ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด การเผาถ่านและเผาขยะ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด การเผาถ่านและเผาขยะ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 1
ทม.พิมลราช โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 319  ตอบ 12
อบต.ไทรน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.บางใหญ่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ลำโพ กองทุนหมุ่บ้าน * * * ้ได้ที่ไหน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทม.พิมลราช บุกรุกคลองคันแอน (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 110  ตอบ 2
ทม.พิมลราช รถขยะที่เข้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 170  ตอบ 7
     
 
 
 
 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (31 ต.ค. 2561)    อ่าน 790  ตอบ 11  
หมู่บ้านไลโอบลิส (13 ก.ย. 2561)    อ่าน 291  ตอบ 2  
สุนัขส่งเสียงรบกวนยามวิกาล (22 ส.ค. 2561)    อ่าน 171  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560