กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : bangrakpattana2560@gmail.com
brp_2560@bangrakpattana.go.th
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.3/ว4350 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561  [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว4351 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว4352 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว4349 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS ปีการศึกษา 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว833 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราช [ 20 ส.ค. 2561 ]     
มอบหมายท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมการตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว842 1-ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกัน ควบคุมโรค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว842 2-ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกัน ควบคุมโรค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว847 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง เจา [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว848 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว843 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว849 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว4299 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร [ 20 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว840 การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.2/ว97 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.5/ว829 ขอความร่วมมือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว4312 การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด [ 16 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว4296 แนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด [ 16 ส.ค. 2561 ]     
นบ0017.2/ว4225 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]     
นบ0023.3/ว837 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]     
 
 
แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว2550  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว2549 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว143  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท0810.7/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
ทม.พิมลราช โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนตำบลพิมลราช [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนตำบลพิมลราช [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช สัญญาซื้อขาย E-Bidding 9/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช เทศบาลเมืองพิมลราชดำเนินการเก็บเกลี่ย กองขยะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบัวทอง 4 [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.บางกร่าง ประชาสัมพันธ์แผนพับความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
อบต.บางคูรัด ประกวดราคาจ้างโครงการประบปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราค [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทม.พิมลราช ชุดปฎิบัติการดูแลคลอง เทศบาลเมืองพิมลราช เข้าพื้นที่พัฒนาคลองโต๊ะใหม่ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.บางรักพัฒนา [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๗ จำ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่ง โครง [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
 
 
ทม.พิมลราช มีการวางป้ายโฆษณาบนฟุตบาท (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 3
ทม.พิมลราช ขอทางเท้าช่วงหมู่้บ้าน ช. รุ่งเรือง 8 ไปยังตลาด (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ความวัวไม่ทันหาย ความควายมีมานาน อักษราซ11( * * * กแล้ว) (20 ส.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.พิมลราช บุกรุกคลองคันแอน (18 ส.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ขอความกรุณาปรับปรุงถนนครับผม (18 ส.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.พิมลราช เบี้ยยังชีพผู้พิการ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.ลำโพ ควรเพิ่มจำนวนป้ายรณรงค์อย่าเปิดไฟสูงในเวลามืดช่วงทุ่งนาก่อนถึง อบตลำโพ (16 ส.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทม.พิมลราช การจราจรช่วงเย็นแสนสาหัส (16 ส.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 1
ทม.พิมลราช เบี้ยคนพิการ (16 ส.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด การยกถนนทางเข้าบ้านให้ อบต. (15 ส.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 2
อบต.บางคูรัด อยากให้ติดตั้งไฟส่องสว่างหลัง มบ พฤกษา 30/1 ถนนเรียบคลอง (15 ส.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.พิมลราช อักษรหัวมุมซอย11\"บิ๊กไบ๊ค์ทำสะดุ้ง\" (15 ส.ค. 2561)    อ่าน 61  ตอบ 3
ทม.พิมลราช ขออภัยและขอแก้ไขคำว่าเทศบาลตำบล เป็นเทศบาลเมืองพิมลราช (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ขอความกรุณา​ช่วยตัดต้นไม้ค่ะ (6 ส.ค. 2561)    อ่าน 71  ตอบ 3
อบต.บางคูรัด เดือดร้อนเรื่องเสียงและฝุ่น จากการก่อสร้าง (6 ส.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 1
     
 
 
 
 
 
เรื่องการเก็บขยะเดียวมาเดียวไม่มาเดียวจะเข้าซอยเดียวไม่เข้าซอยไม่ทราบว่าจะเอายัง (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 139  ตอบ 3  
สุนัขส่งเสียงรบกวนยามวิกาล (7 ก.ค. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 2  
ร้านค้าขายของกีดขวางการจราจร (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 82  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560