กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : ..................................
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.3/ว2266 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสท [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว2269 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุน [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว2229 เชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอลอลค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในจังหวัดน [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว2268 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 256  [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว422 การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561  [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ว2271 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566  [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว2267 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2  [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว2270 แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว423 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  [ 25 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว416 การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว2232 การลดปริมาณ และคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว2230 แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นโอกาศในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.3/ว413 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหระบการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนคร [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว2231 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/ว2183 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราซบัญญัต ิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๓ [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว420 การประกวดศูยน์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี2561  [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว419 ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล & [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.5/5410 ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.2/ ว421 ขอให้ อปท.กรอกข้อมูลแบบสำรวจตางราง 1-4 เพื่อประกอบจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ  [ 24 เม.ย. 2561 ]     
นบ0023.1/ว412 การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก  [ 23 เม.ย. 2561 ]     
 
 
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1180  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1175 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1004  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.2/ว1172 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ศปท.สถ. มท 0817/ว1162  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และร่วมรณรงค์ในประเด็น (บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ) กศ. มท 0816.3/ว1147  [ 25 เม.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1160  [ 25 เม.ย. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีเหลือจ่าย ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1159 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2561 ]
ขอให้ปรับแก้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1155  [ 24 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1125  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว1121  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1145  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1156  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1152  [ 24 เม.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1135  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว1134  [ 23 เม.ย. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน (วันเทศบาล ประจำปี 2561) สล.  [ 23 เม.ย. 2561 ]
การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล สน.คท. มท 0808.2/ว1124  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
 
 
 
 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๕ รายการ โ [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยว [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) จ [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกร่าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่ทำการ อบต. [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกร่าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเป็นฝาเหล็ก จำนวน 41 บ่อ [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทม.พิมลราช วันเทศบาล ประจำปี 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บางคูรัด โอกาสการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถึงแล้วสำหรับเยาวชนตำบลบางคูรัด อายุ 6 - 17 ปี มาถึง [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกร่าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ยี่ห้อ I Phone 6 Plus) จำนวน 1 เค [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว) [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0005 นน [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 82-0977 [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 
อบต.บางกร่าง ขอความอนุเคราะห์ระบายนำ้ที่มีการท่วมขังจากพื้่นที่นา (24 เม.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ฝาท่อชำรุด (24 เม.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 1
ทม.พิมลราช การจัดงานบริเวณ อบต พิมลราช (23 เม.ย. 2561)    อ่าน 102  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ส่งเสียงดังก่อความรำคาญ ต้นเหตุมาจากเทศบาล (23 เม.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทม.พิมลราช วินมอไซค์ (23 เม.ย. 2561)    อ่าน 918  ตอบ 3
ทม.พิมลราช การเก็บขยะมูลฝอย (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ขอไฟทางข้างหมู้บ้านพฤกษา30/1 (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ฝนตกน้ำท่วมขังในซอยหมู่บ้านบัวทอง 4 หมู่ 5 (17 เม.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ท่อตัน (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทม.พิมลราช แมวจอนจัด (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ฝนตกน้ำท่วมขังหลายซอยพฤกษา3 (8 เม.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทม.พิมลราช น้ำท่วมขังตั้งแต่ซอย 124,125,ฝั่งชิดกำแพงทั้งหมด (7 เม.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด อยากทราบว่ามีโครงการทำหมันสุนัขบ้างไหมคับ (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 588  ตอบ 4
อบต.บางคูรัด การส่งรายงานแบบทส.๑ และแบบทส.๒ (2 เม.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด สอบถามเพื่อความรู้ (2 เม.ย. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 1
     
 
 
 
 
 
เรื่องการเก็บขยะเดียวมาเดียวไม่มาเดียวจะเข้าซอยเดียวไม่เข้าซอยไม่ทราบว่าจะเอายัง (22 มี.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (27 ก.พ. 2561)    อ่าน 444  ตอบ 4  
รูปพนักงาน (14 ก.พ. 2561)    อ่าน 777  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560