กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : bangrakpattana2560@gmail.com
brp_2560@bangrakpattana.go.th
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
ฯฐ0023.4/551 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.2/ว31 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว815 แต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว854 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว816 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑/๒๕๖๒ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว212 ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS รุ่นที่ 9 , 10 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว814 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว211 ่ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงประเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว210 เร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน Shape file จากกรมที่ดิน  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว217 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว788 การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว752 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว791 ขอความร่วมมืออค์กรปกคีองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว790 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.1/ว779 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.1/ว749 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.2/3829 ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม กลับต้นสังกัด [ 15 ก.พ. 2562 ]   
นบ0023.2/ว207 แจ้งรายชื่ออบรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ  [ 15 ก.พ. 2562 ]   
นบ.0023.2/205 แจ้งรายชื่ออบรม นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่30 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ [ 15 ก.พ. 2562 ]   
นบ0023.2/ว206 แจ้งรายชื่ออบรม นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่11 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ [ 15 ก.พ. 2562 ]   
 
 
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
 
อบต.บางกร่าง จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กเอนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กเอนกประสงค์โรงเรียนวัดบางระโหง [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานวัดบางระโหง หมู่ที่ 9 ตำบลบางกร่าง [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รห [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล / ป้ายโรลอัพ (Roll up [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตามขอบ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (ตั้ง [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงาน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขนาด ต ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมา [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศ แจ้งเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศ แจ้งเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
อบต.ท่าอิฐ เล่นง่ายสุดสนุก (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ร้านก๋วยเตี๋ยว ตรงข้ามวิดาภาพาร์ค (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 2
อบต.บางคูรัด ตลาดแบต.ปากซอย32 แม่ค้ายึดทางเท้าหมด (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ร้องเรียนแม่ค้าไก่ย่างตลาดปากซอย32 ม.พฤกษา3 (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทม.พิมลราช สุนัขจรจัดไล่กัดหมู่บ้านวิดาภาพาร์ค (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รบกวนตรวจแค้มก่อสร้าง (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ถนนหมู่บ้านพฤกษา3ซอย124 (17 ก.พ. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รบกวนขอตารางฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี2562 ค่ะ (17 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.บางใหญ่ ร้องเรียนมีการเผาตอซังข้าว หน้า มบ.พฤกษา 25 (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา หมู่บ้านไลโอบลิส (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 349  ตอบ 3
อบต.บางคูรัด ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด เรื่องท่อระบายน้ำในซอย (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 1
ทม.พิมลราช หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางบัวทอง ซอย 10/12 มีปัญหาควันไฟ เนื่องจากการเผาขยะหรือก่อไฟเพื (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 60  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ไฟส่องสว่างถนน (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ขอความร่วมมือผู้ใช้ถนน (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 0
     
 
 
 
 
 
หมู่บ้านไลโอบลิส (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 349  ตอบ 3  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 916  ตอบ 12  
ถนน ซอยโรงแก๊สพัง/ถนนข้างสนามแบดก็พัง พัง (21 พ.ย. 2561)    อ่าน 118  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560