กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : ..................................
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.3/ว974 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นบ0023.4/ว7530 การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นบ0023.3/ว7529 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นบ0023.3/ว1505 แจ้งรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบีนยทรัพย์สิน(LTAX 3000) ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2560  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นบ0023.5/ว975 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นบ0023.3/ว7492 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคล [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นบ0023.3/ว7493 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นบ0023.1/ว967 การประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.1/ว969 การมอบหมายภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/ว7482 1-แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/ว7482 2-แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/ว7482 3-แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/ว7479 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/ว7480 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบ [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/ว7491 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ 0023.1/ว 965 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนน [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/962 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.3/ว7481 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560  [ 11 ต.ค. 2560 ]   
นบ0023.5/ว7444 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  [ 11 ต.ค. 2560 ]   
 
 
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2206  [ 18 ต.ค. 2560 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2199  [ 18 ต.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว5916  [ 18 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2178  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามบัญชีรายชื่อศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว34  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2161  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2183  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2174  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 กค. มท 0803.3/ว2163  [ 16 ต.ค. 2560 ]
สรุปประเด็นสำคัญจาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กยผ. มท 0815.2/ว2157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2136  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 สน.บถ. มท 0809.3/ว5863  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2150  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายสำหรับข้าราชการ) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2152  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
 
 
 
 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง รายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่ติดตั้งเครื่ [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง คุณสมบัติที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 256 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอบางบัวทอง [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นกระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลพื่อการสรรหาและการคัดเลื [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เนื่องจากเกิดโรคไข้เลือดออก บริเวณหม [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ออกพื้นที่สำรวจระดับน้ำ และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม บริเวณพื้นที่ตำบลบางคูรัด [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิง [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ลำโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทม.พิมลราช แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด ดำเนินจัดการประชุม อปพร.ประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และเตรียมความพร้อมกา [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตร [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
 
 
อบต.ลำโพ สอบถามเรื่อง เขื่อนคอนกรีตริมคลองลากค้อน (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ท่อน้ำตัน ระบายช้า ซอย 1/5 ม.บัวทอง 4 (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (16 ต.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด สอบถามเรื่องการทิ้งขยะ (16 ต.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 3
อบต.บางคูรัด ไฟส่องสว่าง (16 ต.ค. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 4
อบต.บางกร่าง ขอเชิญประชาชนไปตรวจดูรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับผังเมืองรวมนนทบุรี(ปรับปรุงครั้งที่ 2) (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 6
อบต.บางคูรัด การปลูกสร้างร้านค้ายื่นออกมาในพื้นที่ถนนสาธารณะ (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 59  ตอบ 1
อบต.บางรักพัฒนา ขอเส้นชะลอความเร็วตรงโค้งก่อนถึงหน้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 1
ทม.พิมลราช นำ้ท่วม (10 ต.ค. 2560)    อ่าน 69  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ท่อตัน (6 ต.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ท่อระบายน้ำ สาธารณะ (5 ต.ค. 2560)    อ่าน 50  ตอบ 7
ทม.พิมลราช การสร้างคลอบคลุมทางเท้า (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ลำโพ ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุเพืีอรับเบี้ยยังชีพ (28 ก.ย. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา อยากให้เปลี่ยนรูปพนักงานใหม่ (26 ก.ย. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
     
 
 
 
 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (16 ต.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 59  ตอบ 1  
ขอเส้นชะลอความเร็วตรงโค้งก่อนถึงหน้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560