กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : ..................................
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.5/ว469 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว53 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถ [ 18 ม.ค. 2561 ]     
นบ0023.1/ว51 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  [ 17 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว50 การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน  [ 17 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.2/ว06 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561  [ 17 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว468 การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.5/ว48 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.1/ว36 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.5/ว199 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.5/ว202 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำ [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.2/ว470 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลปร [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว467 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา)  [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.5/ว47 นำส่งเงินภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.5/ว47 นำส่งเงินภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน พฤศจิกายน 2560  [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.5/ว181 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253 [ 16 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว342 สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว195 ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ "ภาษีไปไหน"  [ 15 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว201 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาค [ 15 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว194 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thin [ 15 ม.ค. 2561 ]   
นบ0023.3/ว198 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนา [ 15 ม.ค. 2561 ]   
 
 
สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว72  [ 22 ม.ค. 2561 ]
การพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว202  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (อุ่นไอรัก คลายความหนาว) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว186  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว175  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว0357  [ 19 ม.ค. 2561 ]
การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว160 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 กศ. มท 0816.3/ว161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว180  [ 19 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/614-689 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 กพส. มท 0810.5/ว154  [ 18 ม.ค. 2561 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว148  [ 18 ม.ค. 2561 ]
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว172  [ 18 ม.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว173  [ 18 ม.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค มท 0803.3/ว171  [ 18 ม.ค. 2561 ]
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กศ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว157  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว153  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155  [ 17 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0263  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
 
 
 
 
อบต.คลองพระอุดม ขอประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ประจำปี พ.ศ. 2 [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ชนิดแห้ง ๑o๕D๓๑R รถข [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ร่วมประชุมประชาคม ระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ครั้ง [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท ๘o๒๘ นนทบุรี โดยวิธ [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๒o-๕๑-oo๔ [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๓o นนทบุรี จำนวน ๑ รา [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๓o นนทบุรี จำนว [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเครื่องรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๔ [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๙ โดยวิธ [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถขยะ หมายเลขทะเบีย [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าอิฐ เปิดโครงการกีฬากระชับมิตร ท่าอิฐสัมพันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐร่วมกับสภ [ 21 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
 
 
อบต.บางคูรัด รถสิบล้อจอด2ข้างทาง บนท้องถนน มาเป็นเวลานาน (23 ม.ค. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 5
อบต.บางคูรัด ตัดกิ่งต้นไม้ (23 ม.ค. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด การขุดลอกท่อระบายน้ำ ม.พฤกษา 3 ซอย 94 เข้าซอยไปซ้ายมือท้ายซอย (23 ม.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ทำกิจการไตปลาแห้งส่งกลิ่นและควัน (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 65  ตอบ 2
อบต.บางกร่าง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รบกวนตรวจสอบโรงงานในซอยอาจารย์ฉลวย ข้างร้านพลสเต็ก เยื้อง อบต (12 ม.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ไฟฟ้าส่องสว่าง ซ.12-13 ไม่ติด (12 ม.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 1
ทม.พิมลราช แมวจรจัด (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.บางกร่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกี่โมงครับ (9 ม.ค. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด หากต้องการแจ้งเรื่องสุนัขจรจัดต้องแจ้งหน่วยงานใดครับ (4 ม.ค. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ท่อระบายน้ำ สาธารณะ (4 ม.ค. 2561)    อ่าน 296  ตอบ 14
อบต.บางกร่าง หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ลำโพ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด ขอไฟส่องสว่าง สำหรับคนข้ามถนน ทั้งซอยที่ดูแลครับ (27 ธ.ค. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 2
     
 
 
 
 
 
สอบถามการปรับพื้นผิวถนน เส้นเลียบคลองบางไผ่ (22 พ.ย. 2560)    อ่าน 71  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 234  ตอบ 2  
หมู่บ้านไลโอบลิส (16 พ.ย. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560