ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
แจ้งชำระค่าขยะ