ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
 [ 20 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว1863 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว457 ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว470 การประชุมการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว456 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว455 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว1866 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว1866 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1802 แนวทางการสรัางการรับรู้ชุมชนในระดับพื้นที่  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1800 การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว467 เปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO งวดที่ 2  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1847 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1849 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.4/ว1848 การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.4/ว1843 ร่่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ ...  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 431
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560