ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.3/ว1343 ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1346 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานกาประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว1386 ขอเชิญประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว333 ขอเชิญร่วมประชุมนายกปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1361 การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว349 โครงการเครือข่าย READ Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ Episode 1 การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ด้สยพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1384 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว342 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว1357 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว337 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.2/ว1379 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1377 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/6346 การจัดงานโครงการ Thailand Expo 2019  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว327 กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว328 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งทีมฟุตบอล รายการ เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 422
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560