หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.3/ว682 การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว672 คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS และคู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดิน  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว671 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ sis และระบบ ccis  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว676 เร่งรัดการขอรับรหัสผ่านตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว675 ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.4/ว674 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.4/ว673 พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว2691 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว2690 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.1/ว2535 แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
นบ0023.2/ว2647 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข Happy Retirement ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
นบ0023.4/ว2644 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
นบ0023.3/ว2645 ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพิ่มเติม  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
นบ0023.1/ว2646 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
นบ0023.1/ว667 ขอให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 447
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560