หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ดร.กิจก้อง นาคทั่ง
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
 
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทม.บางรักพัฒนา โทร : 02-147-1881
Email : saraban@bangrakpattana.go.th

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
นบ 0023.3/ว 2189 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจำปี 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว 2169 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
นบ0023.5/ว2155 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือนเมษายน 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
นบ0023.3/ว605 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
นบ0023.3/ว604 การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว 603 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว596 ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
นบ0023.2/ว122 ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว599 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว597 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.6/ว598 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
นบ0023.1/ว587 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.5/ว2079 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว590 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว591 การประกวดนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว589 แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใข้งานระบบจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศำไทย 4.0  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว2108 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.2/ว2109 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว 594 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืน เป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว588 แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท. ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Password) จากเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถ.  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
 
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮดรอลิค แบบล้ [ 23 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถกระบะกู้ภั [ 22 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ ตามโครงการอบรมเชิ [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ โครงการอบรมเชิ [ 18 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขอ [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบและรับรองโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยลิข [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อ [ 16 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ช [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาค [ 12 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ช [ 12 พ.ค. 2566 ]โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพ [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ (กองคลัง) โดย [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องช่วยหาย [ 11 พ.ค. 2566 ]

 
 
 
ทม.ไทรม้า ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทม.ใหม่บางบัวทอง กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานกีฬาบ้านเ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.ใหม่บางบัวทอง กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานกีฬาหมู่บ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.ไทรม้า โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.ใหม่บางบัวทอง กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานกีฬา ม.บั [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด 6 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ร่างประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชา [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ลำโพ โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลลำโพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมจับจีบผูกผ้า [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.ลำโพ โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ประจำปี [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
ทม.บางรักพัฒนา 📣 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำโพ อบรมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้า [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ทม.ไทรม้า ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทม.ไทรม้า ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.ใหม่บางบัวทอง โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเลียบคลองลำรี (บ้านบังดัน-โรงด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 
รถขยะ ในหมู่บ้านบ้านบัวทอง (25 พ.ค. 2566)    อ่าน 1614  ตอบ 15  
ผู้ใหญ่บ้าน บางรักพัฒนา ชิ่ออะไรคะ และอยู่ที่ไหน (19 พ.ค. 2566)    อ่าน 922  ตอบ 5  
แจ้งเสียงดังรบกวนจากการจุดประทัด ยิงปืนไล่นก จากการปลูกข้าวข้างหมู่บ้าน Centro W (6 มิ.ย. 2565)    อ่าน 8287  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881 ต่อ 991
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทม.บางรักพัฒนา

facebook
ทม.บางรักพัฒนา
ทม.บางรักพัฒนา