หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ดร.กิจก้อง นาคทั่ง
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทม.บางรักพัฒนา
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ
คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่"
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บางรักพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแพรก
วัดไผ่เหลือง
วัดลาดปลาดุก
1
2
3
4
 
 
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทม.บางรักพัฒนา โทร : 02-147-1881
Email : brp_2560@bangrakpattana.go.th
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.1/ว226 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.1/ว70 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.4/ว209 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ชุดที่ 9  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว182 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.5/ว42 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว 188 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/66 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลแผนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เชิงรุกและเชิงรับในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคล เสี่ยงและกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว64 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว 181 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว65 ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว180 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว186 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว53 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง ผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว197 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.1/ว41 แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.1/ว63 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.1/ว62 ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.5/ว185 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว 50 สารวันครู 16 มกราคม 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นบ0023.2/ว11 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภ่คความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหา และระเบียบการสรรหา  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (โซ่ กุญแจมาสเตอร์คีย์ และบันไดอ [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน2 ลำ กองสา [ 18 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขคร [ 14 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีที่ดินและสิ่ง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กล-5693 นนท [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขค [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิ [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะ [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง ทะเบียน บจ-57 [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถขยะทะเ [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ ทะเ [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถขยะทะเบ [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถขยะทะเบ [ 5 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
ทต.บางใหญ่ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลบางใหญ่ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักใหญ่ กำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมแผนพั [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักใหญ่ กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางรักใหญ่ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บางใหญ่ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลบางใหญ่ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ศาลากลาง เก็บขยะมูลฝอยบริเวณข้างทาง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ทต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาช [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักน้อย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักน้อย ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ เพื่อป้องกันและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน บางรักพัฒนา ชิ่ออะไรคะ และอยู่ที่ไหน (16 ธ.ค. 2564)    อ่าน 272  ตอบ 2  
ไฟทางดับบางจุด (4 ธ.ค. 2564)    อ่าน 2061  ตอบ 4  
รถขยะ ในหมู่บ้านบ้านบัวทอง (1 ต.ค. 2564)    อ่าน 820  ตอบ 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-147-1881 ต่อ 991
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทม.บางรักพัฒนา

facebook
ทม.บางรักพัฒนา
ทม.บางรักพัฒนา