หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-147-1881
Email : bangrakpattana2560@gmail.com
brp_2560@bangrakpattana.go.th
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.3/ว4461 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1044 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1045 แจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1042 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4460 การจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1043 ขอขอบคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว182 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4458 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 4 เพิ่มเติม [ 12 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4459 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 12 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1039 แจ้งปลัดอบจ.และปลัดเทศบาลนครทุกแห่ง เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนฯเมืองทองธานี  [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4457 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1030 โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1016 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1017 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 เพิ่มเติม [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1018 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญ ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562  [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1019 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 4 เพิ่มเติม [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1020 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด [ 11 ก.ย. 2562 ]     
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้า ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1027 สรุปแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 11 ก.ย. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1034 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งข้าราชการครูฯ  [ 11 ก.ย. 2562 ]     
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3603  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3544  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว3607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สน.คท. มท 0808.3/ว3652  [ 11 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
อบต.คลองพระอุดม ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทัศนียภาพ ให้สวยงาม ร่มรื [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทรน้อย ประกาศ การผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1365 นนท [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักน้อย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางรักน้อยและพี่น้องชาวไทย ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองพระอุดม ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขตก่อสร้าง ก่อนทำการสำรวจ โ [ 15 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองพระอุดม โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรม้า ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทางเดินหน้าอาคารเรียนหลังที่1และทางเดินที่เ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา บริเวณหน้าวัดต้นเชือก [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 82 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรม \"ปลูกผักโดยภาชนะจากขยะของหนู\" [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 122 
อบต.คลองพระอุดม ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ช่องทางการติดต่อสำนักงาน [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบา [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการจ้างออกแบบรายการก่อสร้างปร [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทม.บางคูรัด ออกบริการประชาชน รับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ รายเก่า และรับลงทะเบียนผู้สูงอ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการจ้างออกแบบรายการก่อสร้างปร [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักน้อย ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
อบต.ไทรน้อย อยากให้มีสวนสาธารณะ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด สร้างถนน (14 ก.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ถนนพัง หน้า ม.ลลิล เรียบคลองโต๊ะใหม่ ถึงประตูระบายน้ำ พังมาหลายปีแล้ว ช่วยมาซ่อ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.คลองพระอุดม สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
ทต.ไทรม้า สอบถามข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด ไฟถนนไม่ติด หมู่บ้านบัวทอง4 (11 ก.ย. 2562)    อ่าน 50  ตอบ 3
อบต.ไทรน้อย ไฟฟ้าทางสาธารณะดับ ม.8 (10 ก.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทม.พิมลราช แมวจรจัด (4 ก.ย. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 2
อบต.ไทรน้อย ร้องเรียนการเก็บขยะมูลฝอย (4 ก.ย. 2562)    อ่าน 622  ตอบ 11
ทม.พิมลราช ขอให้ขยายระยะเวลาปิดทางกลับรถใต้สะพานคลองพระพิมล (3 ก.ย. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ไทรน้อย ถนนซอยเทพประทานทั้งถนนพังแตกเป็นหลุมดินทั้งแปลงถนน ไฟทางไม่มี (3 ก.ย. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 4
อบต.บางรักพัฒนา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 ก.ย. 2562)    อ่าน 1355  ตอบ 13
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างราง (2 ก.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ที่จอดรถ (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด ทางระบายน้ำชำรุด (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 342  ตอบ 3
     
 
 
 
 
 
เบี้ยบังชีพผู้สูงอายุและผู้พอการ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 121  ตอบ 4  
กำหนดการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 495  ตอบ 1  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3 ก.ย. 2562)    อ่าน 1355  ตอบ 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560