หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.บางรักพัฒนา โทร : 02-925-3446
Email : bangrakpattana2560@gmail.com
brp_2560@bangrakpattana.go.th
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
นบ0023.3/ว3099 แจ้งยุุติโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3099 แจ้งยุุติโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว803 แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว3214 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว3215 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Personnel Administration [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3185 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว779 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023./ว778 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว797 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3184 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว784 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3217 เชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ในพื่นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ 0023.3/ว799 คู่มือการบันทึกข้อมูลการสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-fi [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3180 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยใน อปท. [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3181 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3183 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว789 ขอความร่วมมือติดตามและเร่งรัดองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.2/ว788 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว3100 1-การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว3100 2-การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเก [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ โดยว [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ลำโพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง งบประมาณป [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.ลำโพ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
 
ทม.บางคูรัด ที่จอดรถ (20 ก.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ถนนพัง หน้า ม.ลลิล เรียบคลองโต๊ะใหม่ ถึงประตูระบายน้ำ พังมาหลายปีแล้ว ช่วยมาซ่อ (20 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.พิมลราช การขออนุญาตสร้างโกดังเก็บข้าวสาร (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ลำโพ มีข้อมูลบ้านเช่าไหมครับ (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ลำโพ สอบถาม การพ่นหมอกควันกำจัดยุง (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 1
ทม.พิมลราช รบกวนช่วยพ่นยากันยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเก็บขยะด้วย (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 2724  ตอบ 14
ทม.พิมลราช เสียงดนตรีจากเครื่องขยายเสียงดังมาก จนถึงห้าทุ่ม(อย่างน้อย)ทุกวัน (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด รบกวนเข้ามาฉีดยุงให้ด้วยค่ะ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 1
ทต.บางใหญ่ ถนนชำรุด (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วา (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รบกวนช่วยด้วยครับ (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 476  ตอบ 6
     
 
 
 
 
 
เบี้ยบังชีพผู้สูงอายุและผู้พอการ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 51  ตอบ 1  
กำหนดการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 134  ตอบ 1  
ขอเส้นชะลอความเร็วตรงโค้งก่อนถึงหน้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 603  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
 
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บางรักพัฒนา ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560