หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๑ เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาและมาสาย ของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงา่นจ้าง ของเทศบาลตำบลบางงรักพัฒนา [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3