หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่องการตราเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
การพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาและมาสายของพนักงานเทศบาลเมือง บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขงเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานทั่วไป [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2