คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๕


การจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ


การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5