หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประชากรตำบลบางรักพัฒนา มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็น ศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลบางรักพัฒนา นับถือศาสนาพุทธ
องค์กรทางศาสนาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

วัดไผ่เหลือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมีโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 7 แห่ง ดังนี้
โรงเรียนรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
โรงเรียนเอกชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนกสิณธร(เซ็นต์ปีเตอร์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

โรงเรียนสากลศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8

โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12

โรงเรียนเทพพิมานพิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
เอกชนดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนรุ้งเพชร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

โรงเรียนเทพพิมานพิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพรก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำตำบล

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านบางแพรก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
คลินิกเอกชน รวมทั้งหมด 11 แห่ง แยกเป็น

คลินิกเวชกรรม จำนวน 5 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ บริเวณหมู่บ้านบัวทอง

คลินิกทันตกรรม จำนวน 3 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10

คลินิกเพื่อความงาม จำนวน 3 แห่ง
  หมู่บ้านบัวทอง หมู่ที่ 6 และในห้าง Big C Extra บางใหญ่หมู่ที่ 11
คลินิกรักษาสัตว์ รวมทั้งหมด 7 แห่ง ตั้งอยู่ที่

บริเวณหมู่บ้านบัวทอง จำนวน 5 แห่ง

หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ จำนวน 1 แห่ง

ซอยจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง คือ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง  

ศูนย์ประสานความปลอดภัยประจำตำบลบางรักพัฒนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
 

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีการถวายเทียนพรรษา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ภาษาท้องถิ่นจะใช้ภาษากลางในการสื่อสาร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560