หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
 
 
 
 

เพื่อให้ตำบลบางรักพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่ดี
 
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ประชาชนมีไฟฟ้า น้ำประชาใช้ทุกครัวเรือน
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และองค์ การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 
 
 
 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560