ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบคมนาคมได้สะดวกและป้องกันปัญหาอุทกภัย
 
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
 
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
 
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
เพิ่มศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560