หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบคมนาคมได้สะดวกและป้องกันปัญหาอุทกภัย
 
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
 
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
 
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
เพิ่มศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560